REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZGŁASZAM

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej “Zglaszam.PL” przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android oraz iOS (dalej także: „Aplikacja”).

1.2. Regulamin o którym mowa w punkcie 1.1. jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

1.3. Operatorem Aplikacji, jak również usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka amb software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000190022, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000zł, NIP: 929-16-67-416 (dalej: „amb”).

1.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają̨ w szczególności na zbieraniu i przekazywaniu:
- dokonanych przez Użytkowników zgłoszeń dot. potrzeb (KATEGORIA ZGŁOSZEŃ: POTRZEBUJĘ) i ofert pomocy (KATEGORIA ZGŁOSZEŃ: OFERUJĘ),
- danych kontaktowych Użytkowników wprowadzających zgłoszenia w obu kategoriach, danych tj.: imię, e-mail, numer telefonu.
Powyższe zgłoszenia i dane zostaną przekazane odpowiednim służbom lub organom, w tym m.in.: organom samorządu terytorialnego oraz jednostkom / służbom im podległym w celu połączenia osób szukających pomocy i chcących pomóc.

1.5. Aplikacja jest udostępniana w:
a) Sklepie Apple AppStore (system iOS),
b) Sklepie Google Play (system Android)
Oraz za pośrednictwem linków dostępnych na portalu zglaszam.pl lub system.zglaszam.pl.

1.6. Pobranie Aplikacji jest bezpłatne. Koszty transmisji danych pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Amb informuje, iż nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystywania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Zalecane jest korzystanie przez Użytkowników z aplikacji bądź funkcji systemu operacyjnego polegającego na pomiarze przesyłanych danych.

1.7. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Amb udostępnia aplikację dla Użytkowników urządzeń mobilnych, które spełniają kryteria techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji.

2.2. Amb nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pobranie aplikacji z innych źródeł niż określone w punkcie 1.5. oraz nieprawidłowe uruchomienie na urządzeniu mobilnym.

2.3. Urządzenie mobilne powinno spełniać następujące wymagania techniczne:
a) dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum: 10
b) dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum: 6

2.4. Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia mobilnego:
a) usługa GPS,
b) usługa transmisji danych (WIFI lub GPRS).

2.5. Użytkownicy posiadają możliwość korzystania z Aplikacji bez zakładania konta w systemie zglaszam.pl

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3.1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, w tym m.in.: teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe oraz inne stanowią własność amb i podlegają ochronie prawnej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

3.2. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania oraz nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek materiałów oraz informacji, o których mowa w punkcie 3.1. bez wyraźnej zgody amb.

3.3. Na podstawie niniejszego regulaminu Użytkownicy nie uzyskują jakichkolwiek praw do przedmiotów własności intelektualnej wykorzystywanych w Aplikacji.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych. Użytkownik nie będzie korzystał z Aplikacji w sposób, który mógłby narazić inne osoby na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

4.2. Do szczególnych obowiązków, które spoczywają na Użytkownikach Aplikacji należy:
a) korzystanie z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, a także przy zachowaniu i poszanowaniu godności innych osób, w tym m.in. ich dóbr osobistych, prawa do prywatności,
b) korzystanie z Aplikacji w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw amb, w tym m.in. prawa własności, a także autorskich praw majątkowych,
c) korzystanie z aplikacji w sposób nienaruszający praw i dóbr instytucji, do których mogą być kierowane zgłoszenia.

4.3. Amb ma prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności oraz szaty graficznej Aplikacji.

4.4. Użytkownik wyraża zgodę na ustalenie przez amb lokalizacji geograficznej urządzenia mobilnego, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zgłoszenia w Aplikacji oraz przekazania informacji dot. lokalizacji odpowiednim instytucjom, organom czy służbom.

4.5. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania za pośrednictwem Aplikacji informacji oraz materiałów:
a) nieprawdziwych, niedokładnych, wprowadzających w błąd,
b) naruszających obowiązujące prawo,
c) naruszających prawa osób trzecich, w tym m.in.: własność intelektualną oraz dobra osobiste,
d) obraźliwych, w tym zawierających groźby karalne skierowane pod adresem osób trzecich,
e) promocyjnych, a także reklamowych,
f) wulgarnych

4.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest zobowiązany m.in. do udzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co wynika m.in. z art. 162 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późn. zmianami.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dokonanie zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu za pośrednictwem Aplikacji nie powoduje wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Użytkownika określonej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.7. W przypadku zaistnienia zdarzenia wymagającego udzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu Użytkownik przyjmuje się wiadomości, iż powinien udzielić przedmiotowej pomocy, a także, w zależności od zaistniałego zdarzenia, powiadomić odpowiednie służby, w tym m.in.: Pogotowie, Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Gazowe, inne.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Amb nie gwarantuje stałej dostępności Aplikacji, jak również wszystkich jej funkcjonalności, a także ich bezbłędnego działania.

5.2. Amb nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody, jak również utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
b) jakiekolwiek szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
c) usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie, w szczególności: usługi transmisji danych, usługi telekomunikacyjne, itp.
d) treść informacji, wypowiedzi oraz materiałów (w tym m.in. zdjęć) przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji,
e) niedostępność Aplikacji w całości bądź ich poszczególnych jej funkcjonalności,
f) nieuprawnione wykorzystywanie przez Użytkownika i osoby trzecie, za pośrednictwem Aplikacji, znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających, należących do osób trzecich, jak również nieuprawnione wykorzystywanie utworów chronionych prawem autorskim i innych praw na dobrach niematerialnych będących własnością osób trzecich,
g) skutków wykorzystywania Aplikacji przez osobę nieupoważnioną na skutek wejścia przez nią w posiadanie urządzenia mobilnego.

5.3. Amb nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług. Amb nie ponosi także odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniach mobilnych za pośrednictwem których Użytkownicy korzystają z Aplikacji.

5.4. Amb zastrzega sobie możliwość wstrzymania działania Aplikacji, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, modyfikacji, zmiany sposobu działania, a także z innych uzasadnionych przyczyn.

5.5. Użytkownicy korzystają z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystują Aplikację, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

VI. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

6.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

6.2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes amb, a w jego dobre imię, amb może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest amb software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 1.

7.2. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie.

7.3. Amb software zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje każdemu użytkownikowi prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Użytkownik aplikacji zgodę na przetwarzanie danych może w każdej chwili wycofać wysyłając e-mail z rezygnacją na adres e-mail: rodo@ambsoft.pl.

VIII. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje, zapytania, sugestie odnoszące się do działalności Aplikacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług, należy kierować do amb na adres poczty elektronicznej: zglaszam@ambsoft.pl

8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. W terminie 60 dni roboczych od dnia jej otrzymania amb rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia amb zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

IX. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

9.1. Amb ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji, a także na portalu zglaszam.pl lub system.zglaszam.pl.

9.2. Użytkownik akceptuje zmiany dokonane w regulaminie w chwili skorzystania z Aplikacji. Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Regulaminem, którego aktualna wersja znajduje się na portalu zglaszam.pl lub system.zglaszam.pl, a także w Aplikacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016 roku.